Coordinadora: Judit Ribas, Departament de Medicina Experimental, Universitat de Lleida/IRB Lleida, Edifici Biomedicina, Av. Rovira Roure 80, 25198 Lleida.

 

Judit Ribas lidera un grup de la Unitat de Farmacologia de la Facultat de Medicina de Lleida. La majoria de la recerca del Campus de la Salut de la Universitat de Lleida (UdL) s’agrupa a l’IRBLLeida. Aquest institut creat el 2004 i acreditat com a centre CERCA i per l’Instituto de Salud Carlos III unifica els esforços en recerca biomèdica de la Universitat i de l’Institut Català de la Salut. Llicenciada en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), va realitzar un doctorat europeu sota la direcció del Dr. Boix (UdL) en col·laboració amb el laboratori del Dr. Meijer (CNRS, França). El seu treball de recerca consistia en la caracterització dels mecanismes de mort cel·lular activats per fàrmacs inhibidors de les CDKs. D’altra banda, també es va interessar en estudiar els efectes sinèrgics d’activadors de p53 i aquests inhibidors. Durant el cribratge de llibreries de fàrmacs disponibles al laboratori del Dr. Meijer, van identificar el 7BIO, un derivat de les indirubines que desencadena mort necròtica. La seva tesi va ser qualificada “cum laude” i va rebre el premi extraordinari en el camp de Ciències experimentals de la UdL. Va realitzar una estada post-doctoral de 5 anys al laboratori del Dr. Mendell (Johns Hopkins), un especialista mundialment reconegut en el camp dels microRNAs (miRNAs) i oncogènesi. En col·laboració amb el Dr. Lupold del Dept. d’Urologia de Hopkins, va investigar el paper dels miRNAs regulats pel receptor d’andrògens (AR) en el càncer de pròstata (PCa). Durant aquests estudis, van identificar un nou transcrit que contenia l’oncogènic miR-21. Aquest transcrit es produïa juntament amb l’adjacent VMP1, un gen amb un paper clar en l’autofàgia de metazous superiors.

Des de la seva incorporació el 2011 com a professora de l’àrea de Farmacologia, dirigeix un grup especialitzat en dilucidar el paper de l’autofàgia en el destí de les cèl·lules sotmeses a quimioteràpia antitumoral. La seva expertesa li ha merescut ser avaluadora de projectes europeus Horizon2020. Així mateix, imparteix docència de l’àrea de Farmacologia en diferents graus i un màster.

Des del 2018, és coordinadora de la secció territorial de la SCB a Lleida. La funció organitzativa de la SCB a Lleida varia segons les necessitats del moment, és a dir, bàsicament ens encarreguem de sondejar quin és l’interès dels investigadors de la nostra secció per tal d’organitzar seminaris, tallers, simposis…. que adrecin un tema concret. Farem especial atenció a les necessitats dels estudiants per tal d’incloure els seus interessos en la nostra programació anual.

 

Coordinadora: Marina Laplana, Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques, Universitat de Lleida-IRB Lleida, Edifici Biomedicina II, Av. Rovira Roure 80, 25198 Lleida

 

Marina Laplana és professora lectora de l’Àrea de Genètica del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques de la Universitat de Lleida (UdL) i membre del Grup de Genètica de Malalties Complexes UdL-IRBLleida. Llicenciada en biologia per la Universitat de Barcelona i doctora per la Universitat de Lleida, la seva formació postdoctoral inclou un període al German Cancer Research Center (DKFZ), a Heidelberg, on va treballar principalment en l’estudi conjunt de genoma i epigenoma en càncer de pulmó. Concretament, va analitzar alteracions en els patrons de metilació del DNA en les zones de risc per càncer de pulmó. Més tard, a l’Institut de Biotecnologia i Biomedicina (IBB-UAB) va treballar en el desenvolupament d’un nou mètode per al genotipatge de múltiples inversions polimòrfiques humanes i en l’impacte d’aquestes en fenotips humans. A continuació, al Grup de Millora del Porcí de la UdL va estudiar la variabilitat genètica implicada en la resiliència porcina al virus del PRRS. Finalment, des del setembre del 2022 al Grup de Genètica de Malalties Complexes desenvolupa diferents línies de recerca, entre les quals destaquen la recerca de marcadors moleculars per a la millora del diagnòstic del càncer de pàncrees i la caracterització genètica de la població del Pirineu català. A més, està involucrada en la docència de l’àrea de genètica en diferents graus de la UdL i màster de la UAB.

 

ACTIVITATS

14 de febrer de 2019

GESTIÓ DEL RISC BIOLÒGIC EN L’ÚS DE MOSTRES HUMANES PER A INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC

22 de juny de 2022

Lliçons apreses durant els dos anys i mig de Covid-19: estem preparats per a una altra pandèmia?