Aprovats per l’Assemblea. General de la Societat Catalana de Biologia el 16 de maig de 1990.
Ratificats pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans el 5 d’abril de 1991.

Article 1.

La Societat Catalana de Biologia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans adscrita a la Secció de Ciències Biològiques, té per finalitat promoure i difondre les activitats relacionades amb la recerca en el camp de les ciències de la vida, així com llur projecció social.

Article 2.

La Societat Catalana de Biologia es regeix per aquests Estatuts i pel seu Reglament de règim interior, així com pels Estatuts i Reglament de l’Institut d’Estudis Catalans referents a les societats filials.

Article 3.

La seu social de la Societat Catalana de Biologia és la de l’Institut d’Estudis Catalans.

Article 4.

La Societat Catalana de Biologia desenvolupa la seva activitat en les terres de llengua i cultura catalanes. El català és, doncs, la llengua pròpia de la Societat.

Article 5.

 • 5.1. La Societat Catalana de Biologia consta de socis numeraris, estudiants, corresponents i honoraris.
 • 5.2. Són socis numeraris les persones residents a l’àmbit territorial de la Societat Catalana de Biologia proposades com a tal per dos socis i acceptades pel Consell Directiu i per l’Assemblea General. Els socis numeraris passen automàticament a corresponents en cas de traslladar llur residència fora de l’àmbit territorial de la Societat.
 • 5.3. Són socis estudiants les persones que durant llurs estudis universitaris són proposades per dos socis de la Societat i acceptades pel Consell Directiu i l’Assemblea General. El Reglament de règim interior determinarà la forma de pas de soci estudiant a soci numerari o corresponent.
 • 5.4. Són socis corresponents les persones residents fora de l’àmbit territorial de la Societat, proposades com a tal per dos socis i acceptades pel Consell Directiu i per l’Assemblea General. Passen automàticament a ser socis numeraris en el cas que fixin la residència a l’àmbit territorial de la Societat.
 • 5.5. Són socis honoraris les persones o entitats que per llurs mèrits o vinculació amb les ciències de la vida siguin proposades pel Consell Directiu o per deu socis de la Societat i acceptades per l’Assemblea General.
 • 5.6. La forma d’admissió de les diferents categories de socis, els seus drets i deures i la pèrdua de la qualitat de soci seran establertes pel Reglament de règim interior de la Societat.

Article 6.

Són òrgans de govern de la Societat Catalana de Biologia, l’Assemblea General i el Consell Directiu.

Article 7.

 • 7.1. L’Assemblea General constitueix l’òrgan sobirà de la Societat i esta formada amb igualtat de dret per tots els socis que hi assisteixin.
 • 7.2. L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària un cop l’any i en sessió extraordinària a proposta del Consell Directiu o sempre que ho sol·liciti un 25% dels socis de la Societat.
 • 7.3. Són funcions de l’Assemblea General:

a. L’aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions.
b. L’aprovació, si s’escau, de les propostes de modificacions dels Estatuts abans de sotmetre-les a l’Institut d’Estudis Catalans.
c. L’aprovació, si s’escau, del Reglament de règim interior i de les seves possibles modificacions.
d. L’aprovació, si s’escau, de les línies generals d’actuació de la Societat i el control de la gestió dels càrrecs electes del Consell Directiu.
e. L’aprovació, si s’escau, dels comptes de l’any que s’acabi i del pressupost de l’any següent.
f. L’acceptació, si s’escau, de nous socis de la Societat.
g. L’elecció dels socis del Consell Directiu.
h. La creació, modificació o supressió de seccions especialitzades.

Article 8.

 • 8.1. El Consell Directiu és l’òrgan de gestió, representació i administració de la Societat i actua com a òrgan executiu de l’ Assemblea.
 • 8.2. El Consell Directiu és format per un president, dos vice-presidents, un secretari, un vice-secretari, un tresorer i tants vocals com determini el Reglament de règim interior, un dels quals serà necessàriament soci estudiant.
 • 8.3. Els càrrecs del Consell Directiu són elegits per l’Assemblea General per un termini de tres anys i renovats per terços de la manera que determini el Reglament de règim interior. Les vacants del Consell Directiu que es puguin produir entre dues eleccions reglamentaries seran proveïdes pel Consell Directiu amb caràcter interí fins a les eleccions reglamentaries immediates.
 • 8.4. Són funcions del president:

a. Ordenar la convocatòria i presidir l’ Assemblea General i les reunions del Consell Directiu.
b. Tenir cura de l’execució dels acords.
c. Exercir la representació de la Societat.
d. Assistir amb veu i vot a les reunions de la Secció de Ciències Biològiques i als plens de l’Institut.
e. Participar a la Comissió de Societats Filials i a d’altres que pugui crear l’Institut d’Estudis Catalans.

 • 8.5. Són funcions dels vicepresidents:

1. Substituir el president en les seves absències i sempre que convingui.
2. Actuar amb 1′autoritat delegada pel president en tots els afers que aquest els encomani.

 • 8.6. Són funcions del secretari:

a. Convocar l’Assemblea General i el Consell Directiu per ordre del president.
b. Donar fe dels acords presos a les reunions de l’Assemblea General i del Consell Directiu i aixecar les actes corresponents.
c. Estendre les certificacions oportunes en nom de la Societat.
d. Notificar al Consell Permanent de l’Institut d’Estudis Catalans el programa d’activitats de la Societat Catalana de Biologia, els canvis que es produeixin en el Consell Directiu i els acords de l’Assemblea General.
e. Redactar la memòria anual i trametre-la al secretari de l’Institut d’Estudis Catalans per mitja de la Secció de Ciències Biològiques.

 • 8.7. Són funcions del tresorer:

a. Percebre les quantitats assignades a la Societat Catalana de Biologia per qualsevol concepte.
b. Lliurar les despeses autoritzades d’acord amb el pressupost.
c. Redactar la memòria anual de Tresoreria i el pressupost.

Article 9.

Un membre numerari o emèrit de l’Institut d’Estudis Catalans, elegit per la Secció de Ciències Biològiques i ratificat pel Ple, actuarà com a delegat de l’Institut d’Estudis Catalans prop del Consell Directiu. El delegat serà convocat a les reunions del Consell Directiu i serà responsable, davant l’Institut d’Estudis Catalans, de la qualitat científica de les publicacions i actes públics de la Societat Catalana de Biologia.

Article 10.

La Societat podrà organitzar les seccions especialitzades, comissions i grups de treball que cregui convenient per a desenvolupar els seus objectius.

Article 11.

La Societat disposarà d’un Comitè de Publicacions integrat per especialistes en diferents àrees, segons determini el Reglament de règim interior. Un dels integrants serà necessàriament un vocal del Consell Directiu.

Article 12.

La Societat compta, com a recursos ordinaris, amb 1′import de les quotes dels socis, amb l’import que l’Institut d’Estudis Catalans obtingui de la venda de les publicacions de la Societat i amb les aportacions que acordi l’Institut d’Estudis Catalans. I, com a recursos extraordinaris, les aportacions especials que l’Assemblea acordi de demanar als socis, les subvencions i donatius rebuts de socis o de tercers – siguin persones físiques o jurídiques -i els obtinguts com a resultat de l’emissió d’informes, de la participació en programes de recerca o de l’obtenció de premis.

Article 13.

Constitueix el patrimoni de la Societat els béns mobles o immobles de tota mena que per qualsevol concepte passin a la seva propietat.

Article 14.

 • 14.1. La Societat no podrà ésser dissolta mentre un mínim de vint-i-cinc dels seus socis vulguin continuar-la. La dissolució sols podrà acordar-se en una assemblea general extraordinària convocada a aquest efecte.
 • 14.2. Per tal que la dissolució sigui efectiva haurà de ser dictaminada favorablement pel Consell Permanent de l’Institut d’Estudis Catalans, amb l’informe previ de la Secció de Ciències Biològiques, i aprovat pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans per majoria absoluta.
 • 14.3. En cas de dissolució, els béns i recursos existents i la documentació de la Societat passaran a integrar-se amb els de l’Institut d’Estudis Catalans.
 • 14.4. Aquests Estatuts són reformables únicament en una assemblea general extraordinària convocada a tal efecte. Perquè la modificació sigui efectiva ha d’ésser dictaminada favorablement pel Consell Permanent de l’Institut d’Estudis Catalans, amb l’informe previ de la Secció de Ciències Biològiques, i aprovat pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans per majoria absoluta.