Aprovats per l’Assemblea. General de la Societat Catalana de Biologia el 27 de novembre de 2018.

 PDF

Article 1. La Societat Catalana de Biologia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans adscrita a la Secció de Ciències Biològiques, té per finalitat promoure i difondre les activitats relacionades amb la recerca en el camp de les ciències de la vida, així com llur projecció social.

 

Article 2. La Societat Catalana de Biologia es regeix per aquests Estatuts i pel seu Reglament de règim interior, així com pels Estatuts i Reglament de l’Institut d’Estudis Catalans referents a les societats filials.

 

Article 3. La seu social de la Societat Catalana de Biologia és la de l’Institut d’Estudis Catalans.

 

Article 4. La Societat Catalana de Biologia desenvolupa la seva activitat en les terres de llengua i cultura catalanes. El català és, doncs, la llengua pròpia de la Societat.

 

Article 5.    La Societat Catalana de Biologia consta de socis numeraris (ordinaris, estudiants, emèrits i honoraris) i protectors.

5.1.    Són socis numeraris les persones físiques que demanin de ser-ho i siguin acceptades pel Consell Directiu i per l’Assemblea General.

5.1.1. Són socis ordinaris les persones entre 28 i 65 anys.

5.1.2. Són socis estudiants les persones que durant llurs estudis universitaris, i com a màxim amb 28 anys d’edat, siguin acceptades pel Consell Directiu i l’Assemblea General.

5.1.3. Són socis emèrits els que tenen 65 anys, a partir d’aquesta edat queden exempts del pagament de la quota de soci anual.

5.1.4. Són socis honoraris les persones o entitats que per llurs mèrits o vinculació amb les ciències de la vida siguin proposades pel Consell Directiu de la Societat i acceptades per l’Assemblea General. Els socis honoraris queden exempts del pagament de la quota de soci anual.

5.2. Són socis protectors les persones físiques o entitats que facin una aportació econòmica anual de 250 euros o superior, i siguin acceptades pel Consell Directiu i per l’Assemblea General.

5.3.    La forma d’admissió de les diferents categories de socis, els seus drets i deures i la pèrdua de la qualitat de soci seran establertes pel Reglament de règim interior de la Societat.

 

Article 6. Són òrgans de govern de la Societat Catalana de Biologia, l’Assemblea General i el Consell Directiu.

 

Article 7.    7.1. L’Assemblea General constitueix l’òrgan sobirà de la Societat i està formada amb igualtat de dret per tots els socis que hi assisteixin.

7.2. L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària un cop l’any i en sessió extraordinària a proposta del Consell Directiu o sempre que ho sol·liciti un 25% dels socis de la Societat.

7.3. Són funcions de l’Assemblea General:

 1. a) L’aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions.
 2. b) L’aprovació, si s’escau, de les propostes de modificacions dels Estatuts abans de sotmetre-les a l’Institut d’Estudis Catalans.
 3. c) L’aprovació, si s’escau, del Reglament de règim interior i de les seves possibles modificacions.
 4. d) L’aprovació, si s’escau, de les línies generals d’actuació de la Societat i el control de la gestió dels càrrecs electes del Consell Directiu.
 5. e) L’aprovació, si s’escau, dels comptes de l’any anterior i del pressupost de l’any següent.
 6. g) L’elecció del Consell Directiu.
 7. h) La creació, modificació o supressió de seccions temàtiques i territorials.

 

Article 8. 8.1. El Consell Directiu és l’òrgan de gestió, representació i administració de la Societat i actua com a òrgan executiu de l’ Assemblea.

8.2.    El Consell Directiu és format per una presidència, dues vicepresidències, una secretaria, una vicesecretaria, una tresoreria i tantes vocalies com determini el Reglament de règim interior, un dels quals serà necessàriament soci estudiant.

8.3.    Els càrrecs del Consell Directiu són elegits pels socis en l’Assemblea General per un termini de tres/quatre anys, renovables per terços consecutivament una sola vegada. Les vacants del Consell Directiu que es puguin produir entre dues eleccions reglamentaries seran proveïdes pel Consell Directiu amb caràcter interí fins a les eleccions reglamentaries immediates.

8.4. Són funcions de la presidència:

 1. a) Ordenar la convocatòria i presidir l’ Assemblea General i les reunions del Consell Directiu.
 2. b) Tenir cura de l’execució dels acords.
 3. c) Exercir la representació de la Societat.

d)Assistir amb veu i vot a les reunions de la Secció de Ciències Biològiques i als plens de l’Institut.

 1. e) Participar a la Comissió de Societats Filials i a d’altres que pugui crear l’Institut d’Estudis Catalans.

8.5. Són funcions de les vicepresidències:

 1. a) Substituir el president en les seves absències i sempre que

convingui.

 1. b) Actuar amb l’autoritat delegada pel president en tots els afers que aquest els encomani.

8.6. Són funcions de la secretaria:

 1. a) Convocar 1’Assemblea General i el Consell Directiu per ordre del president.
 2. b) Donar fe dels acords presos a les reunions de l’Assemblea General i del Consell Directiu i aixecar les actes corresponents.
 3. c) Estendre les certificacions oportunes en nom de la Societat.

d)Notificar al Consell Permanent de l’Institut d’Estudis Catalans el programa d’activitats de la Societat Catalana de Biologia, els canvis que es produeixin en el Consell Directiu i els acords de l’Assemblea General.

 1. e) Redactar la memòria anual i trametre-la al secretari de l’Institut d’Estudis Catalans mitjançant la Secció de Ciències Biològiques.

 

 

8.7. Són funcions de la vicesecretaria:

 1. a) Substituir el secretari en les seves absències i sempre que convingui.

8.8. Són funcions de la tresoreria:

 1. a) Percebre les quantitats assignades a la Societat Catalana de Biologia per qualsevol concepte.
 2. b) Lliurar les despeses autoritzades d’acord amb el pressupost.
 3. c) Redactar la memòria anual de Tresoreria i el pressupost.

 

Article 9. Un membre numerari o emèrit de l’Institut d’Estudis Catalans, elegit per la Secció de Ciències Biològiques i ratificat pel Ple, actuarà com a delegat de l’Institut d’Estudis Catalans prop del Consell Directiu. El delegat serà convocat a les reunions del Consell Directiu i serà responsable, davant l’Institut d’Estudis Catalans, de la qualitat científica de les publicacions i actes públics de la Societat Catalana de Biologia. El càrrec serà renovat cada 4 anys.

 

Article 10. La Societat podrà organitzar les seccions temàtiques i territorials, comissions i grups de treball que cregui convenient per a desenvolupar els seus objectius.

 

Article 11. La Societat disposarà d’un Comitè de Publicacions integrat per especialistes en diferents àrees, segons determini el Reglament de règim interior. Un dels integrants serà necessàriament un vocal del Consell Directiu.

 

Article 12. La Societat compta, com a recursos ordinaris, amb l’import de les quotes dels socis, amb l’import de les inscripcions a les activitats, amb l’import que l’Institut d’Estudis Catalans obtingui de la venda de les publicacions de la Societat i amb les aportacions que acordi l’Institut d’Estudis Catalans. Com a recursos extraordinaris, la Societat compta amb les aportacions especials que l’Assemblea acordi de demanar als socis, les subvencions i donatius rebuts de socis o de tercers – siguin persones físiques o jurídiques -i els obtinguts com a resultat de l’emissió d’informes, de la participació en programes de recerca o de l’obtenció de premis.

 

Article 13. Constitueix el patrimoni de la Societat els béns mobles o immobles de tota mena que per qualsevol concepte passin a la seva propietat.

 

Article 14. 14.1. La Societat no podrà ésser dissolta mentre un mínim de vint-i-cinc dels seus socis vulguin continuar-la. La dissolució sols podrà acordar-se en una assemblea general extraordinària convocada a aquest efecte.

14.2. Per tal que la dissolució sigui efectiva haurà de ser dictaminada favorablement pel Consell Permanent de l’Institut d’Estudis Catalans, amb l’informe previ de la Secció de Ciències Biològiques, i aprovat pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans per majoria absoluta.

14.3. En cas de dissolució, els béns i recursos existents i la documentació de la Societat passaran a integrar-se amb els de l’Institut d’Estudis Catalans.

14.4. Aquests Estatuts són reformables en l’assemblea general de socis. Perquè la modificació sigui efectiva ha d’ésser dictaminada favorablement pel Consell Permanent de l’Institut d’Estudis Catalans, amb l’informe previ de la Secció de Ciències Biològiques, i aprovat pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans per majoria absoluta.

 

Aprovats per l’Assemblea General de la Societat Catalana de Biologia el 27 de novembre de 2018