Coordinadores:

Sílvia Bofill, Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística, Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona

Doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona (UB) (2003). És professora lectora del Departament de Microbiologia de la Facultat de Biologia de la UB. Com a docent fa part de l’encàrrec docent que el Departament rep dels graus de Biologia, Bioquímica, Ciències Ambientals i Biomedicina i del Màster de Microbiologia Avançada, Màster en Disseny i Innovació d’Aliments i Màster de l’Aigua, tots ells anàlisi interdisciplinària i gestió sostenible impartits a la UB. La seva recerca s’ha centrat en l’estudi de virus ADN humans, adenovirus i poliomavirus, presents a l’ambient i la seva potencial aplicació com a indicadors de contaminació fecal d’origen humà. Actualment el seu treball se centra en l’aplicació de la detecció de virus com a marcadors de contaminació animal i humana a l’ambient i en la caracterització de virus presents en diferents tipus de mostres mitjançant tècniques de seqüenciació massiva.

 

Susana Guix, Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística, Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona

Línies de recerca:

Virus Entèrics: Norovirus, Astrovirus, Hepatitis A, Hepatitis E
Epidemiologia molecular de virus entèrics
Detecció i control de virus de transmissió alimentària
Estudis d’interacció virus-cèl·lula hoste (patogènesi i resposta antivírica)
Estudis activitat antivírica i desinfecció

La virologia a Catalunya és una àrea en creixent desenvolupament, tant en la vessant d’investigació bàsica com en les vessants clínica, veterinària i ambiental. Per tal de fomentar la interacció entre els diferents grups que treballen en aquesta àrea, l’any 2000 es constituí la Secció de Virologia de la Societat Catalana de Biologia.

Cada any, la Secció duu a terme una jornada de virologia. La primera d’aquestes jornades va ser el 2001 i, des d’aleshores, s’han dut a terme a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, excepte la Jornada de Virologia del 2020, que va tenir lloc de manera telemàtica a causa de la pandèmia de COVID-19. Els objectius d’aquestes jornades són, entre d’altres, donar a conèixer la recerca realitzada en els diferents àmbits de la virologia del nostre entorn fent difusió dels darrers avenços i de la recerca que es realitza a Catalunya entre els professionals implicats, i proporcionar un espai de discussió científica sobre temes actuals i d’especial interès relacionats amb la virologia.

A més, la Secció també té com a objectiu fer arribar el coneixement de diferents aspectes de la virologia en el marc d’una sola salut (one health) a la societat perquè sigui conscient que la salut humana, la sanitat animal i la salut de l’ambient estan connectades i són interdependents.