Coordinadores: Nerea Roher i Mariana Teles, Universitat Autònoma de Barcelona.

Mariana Teles:

Soc investigadora Ramón y Cajal al Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia de la Facultat de Biociències de la Universitat Autònoma de Barcelona. La meva recerca se centra a avaluar els efectes d’estressors rellevants en aqüicultura de les espècies destinades al consum humà. Utilitzo un enfocament multidisciplinari utilitzant nous models i eines genòmiques, i dono especial èmfasi a les interaccions neuroendocrines-immunes. M’interessen especialment els efectes dels contaminants emergents, com els nanoplàstics, en les espècies marines comestibles (per exemple, Sparus aurata). En els darrers anys, m’he centrat en el camp de la investigació dels nanoplàstics a causa de l’extensa producció, distribució i usos generalitzats, que generen preocupació per la salut global del planeta, incloent-hi aquí també els peixos. La meva recerca actual se centra en l’estudi dels nanoplàstics en espècies model de peixos i espècies comestibles. També em concentro en el desenvolupament de noves eines com ara mètodes i biomarcadors no invasius estudiats en matrius alternatives i preferentment d’una manera automatitzada, amb l’objectiu d’avaluar els efectes dels nanoplàstics i altres estressors. La investigació animal és fonamental, però cal evitar el sacrifici innecessari d’animals i, per tant, cal que ens centrem en estratègies que apostin pel principi de les tres erres (3R).

 

I’m a Ramon y Cajal researcher at the Cellular Biologia, Physiology and Immunology Department from the Biosciences Faculty from the Universitat Autònoma de Barcelona. My research focuses on assessing the effects of stressors relevant to aquaculture practices on species destined to human consumption. I employ a multidisciplinary approach using new models and genomic tools giving special emphasis to neuroendocrine-immune interactions. I am particularly interested in the effects of contaminants of emerging concern, such as nanoplastics, on edible marine species (e.g. Sparus aurata). In the last years, I have focused on the field of nanoplastics research due to their widespread production, distribution and uses, which raise concern about global planet health, including fish. Therefore, my current research scheme focuses on the study of nanoplastics in model and edible fish species. I also focus on the development of tools and new non-invasive methods and biomarkers measured in alternative matrices and preferentially in an automated way to evaluate the effects of nanoplastics and other stressors, since I consider that it is crucial to avoid unnecessary animal sacrifice and that we should focus on strategies that bet on the 3R principles.