Agenda d'activitatsGeneralSLIDEHOME

XXVIII JORNADA DE BIOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT

Data: 18 de novembre de 2016

Lloc: Sala Prat de la Riba, IEC

Organitza: Secció de Biologia del Desenvolupament de la SCB

Programa final

Llibre de resums

Pòster (català)

Pòster (anglès)


Nota de premsa

La biologia del desenvolupament protagonitza la trobada d’investigadors catalans promoguda per la Societat Catalana de Biologia

El proper divendres, 18 de novembre, tindrà lloc a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) la XXVIII Jornada Anual de Biologia del Desenvolupament, organitzada per la Societat Catalana de Biologia (SCB). L’esdeveniment cerca establir un punt de trobada per a tota la comunitat científica catalana que treballa en l’àmbit de la biologia del desenvolupament que serveixi per a intercanviar experiències, difondre i compartir coneixements, establir contactes i afavorir les col·laboracions científiques.

Entre els quinze ponents que participaran en aquesta activitat, una dotzena són doctorands o investigadors postdoctorals en els seus primers anys. “Aquesta jornada té un objectiu afegit”, comenta Francesc Cebrià, el nou coordinador de la Secció de Biologia del Desenvolupament i de la jornada, “que és servir als joves investigadors per a iniciar-se en la dinàmica de la comunicació científica en anglès, el llenguatge científic, en un ambient més proper que en un gran congrés internacional.” D’altra banda, els altres tres ponents són investigadors senior invitats que dirigeixen grups punters d’aquest àmbit a Catalunya. Llur recerca comprèn alguns dels temes més candents dins de la biologia del desenvolupament, com poden ser el control del creixement cel·lular i la seva relació amb la tumorogènesi, les cèl·lules mare i la regeneració de teixits en animals model, així com els diferents aspectes relacionats amb la regulació de l’expressió gènica.

En primer lloc, la intervenció de Montserrat Corominas, de la Facultat de Biologia de la UB, tractarà sobre reguladors transcripcionals de l’expressió gènica. És a dir, com es tradueix la informació codificada en els gens. Aquests factors reguladors permeten conservar la identitat cel·lular al llarg de la vida dels organismes, tot mantenint-se prou flexibles per a fer front als canvis interns i externs. D’aquesta manera, els gens que regulen el desenvolupament cel·lular s’han conservat al llarg de l’evolució. Són els que es desregularitzen quan es produeix un càncer, i es reutilitzen durant els processos de regeneració de teixits.

Més tard, Marco Milán, de l’Institut de Recerca en Biomedicina (IRB), parlarà sobre mecanismes de control del creixement cel·lular, que tenen una implicació directa en la formació de tumors. Les cèl·lules canceroses són genèticament inestables. Per exemple, la inestabilitat cromosòmica (CIN) és un tipus d’inestabilitat genètica en què el nombre de cromosomes de les cèl·lules es desequilibra. Aquest guany o pèrdua de cromosomes en el nucli cel·lular (aneuploïdia) afavoreix la mutabilitat que origina el càncer, i alhora activa mecanismes inductors de la mort cel·lular. Per tant, existeix un equilibri dinàmic entre els processos que provoquen la proliferació cel·lular i els que produeixen la mort de les cèl·lules.

Per últim, Manuel Irimia, del Centre de Regulació Genòmica (CRG) de Barcelona, explicarà els seus estudis centrats a identificar la natura i l’origen dels canvis genòmics que han donat lloc a novetats morfològiques en l’evolució. La biologia evolutiva del desenvolupament es coneix també com a evo-devo: la manera com es van formant les diferents estructures, òrgans i teixits de l’embrió ens mostra com van aparèixer els grans canvis morfològics que han donat lloc als diferents grups filogenètics del regne animal. Existeixen reguladors post-transcripcionals (per exemple, els que actuen quan un mateix gen conté el codi de més d’una proteïna) que s’han conservat en els éssers vius pertanyents a un mateix llinatge evolutiu. Concretament, les proteïnes ESPR tenen un rol decisiu en la diferenciació cel·lular a l’embrió, i amb freqüència se’ls atribueix la capacitat de regular el desenvolupament d’estructures característiques de determinats grups taxonòmics.

Origen de les Jornades de Biologia del Desenvolupament

La Secció de Biologia del Desenvolupament de la SCB ha apostat per promoure aquestes jornades anuals des del 1983. Primer com a jornades pròpies de la Secció, i durant un període (1993-2004) com a jornades conjuntes amb la Secció de Biologia Molecular. Des del 2005, la Secció de Biologia del Desenvolupament ha organitzat diverses Jornades un altre cop de manera individual.

 


 

Benvolgudes companyes / Benvolguts companys,

Us anunciem la celebració de la IV Jornada de Biologia del Desenvolupament, organitzada per la Secció de Biologia del Desenvolupament de la Societat Catalana de Biologia. De fet, aquesta Secció té una llarga història organitzant jornades especialitzades, en un primer moment juntament amb la Secció de Biologia Molecular i, més tard, ja de manera independent. Després d’un període en què aquesta jornada no es va celebrar amb l’assiduïtat  desitjada, en els darrers anys s’ha estat organitzant en forma de retreat (retir) a Sant Feliu de Guíxols (2010, 2011 i 2015). Ara, des de la Secció, apostem per donar continuïtat a aquesta jornada i celebrar-la anualment a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, a Barcelona. Així, doncs, ens plau informar-vos que l’edició d’aquest any es farà el proper 18 de novembre de 2016.

L’objectiu principal és establir un punt de trobada per a tota la comunitat científica catalana que treballa en l’àmbit de la biologia del desenvolupament, que ens serveixi per a conèixer-nos, intercanviar experiències, establir contactes i afavorir sinergies i col·laboracions científiques.

Inscripcions i enviament de comunicacions

En el formulari trobareu les instruccions per a fer la inscripció i el pagament i enviar el resum.

Comunicacions

Aquesta jornada s’estructura en sessions de comunicacions orals (10 minuts d’exposició més 5 minuts de preguntes) i de presentació de pòsters (mides màximes: 1 m d’amplada per 1,75 m de llargada). Des de la Secció volem engrescar els estudiants de doctorat i postdoctorands a presentar els seus treballs en forma de comunicació oral. L’idioma oficial d’aquesta jornada és l’anglès. La llargada màxima del text principal de la comunicació és de 300 paraules (sense figures).

Data límit d’enviament de les comunicacions: 18 d’octubre de 2016

Conferències plenàries

Montserrat Corominas (Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona)

Marco Milán (Institut de Recerca en Biomedicina IRB, Barcelona)

Manuel Irimia (Centre de Regulació Genòmica, Barcelona)

Preu

Preu de la inscripció (inclou el dinar i els cafès de les pauses):

Socis: 0 euros

No socis (estudiants): 25 euros

No socis (altres): 40 euros

Secretariat de la Jornada

Mariàngels Gallego i Maite Sánchez

Societat Catalana de Biologia

Tel.: 933 248 584

A/e: scb@iec.cat

Comitè Organitzador:

Francesc Cebrià (coordinador), Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona

Teresa Adell, Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona

Berta Alsina, Universitat Pompeu Fabra

Eva Jiménez, Centre de Regulació Genòmica

Us demanem que feu la màxima difusió possible d’aquesta jornada i esperem trobar-nos el dia 18 de novembre. Rebeu una salutació cordial.

Francesc Cebrià

Coordinador de la Secció de Biologia del Desenvolupament

Societat Catalana de Biologia


Dear colleagues

We are happy to announce the IV Developmental Biology Meeting, organized by the Section of Developmental Biology of the Catalan Society of Biology (SCB). This section has a long tradition in organizing specialized meetings, first together with the section of Molecular Biology and later, independently. After a period in which this meeting was not organized with the desired continuity, in recent years it has been held as a retreat in Sant Feliu de Guíxols (2010, 2011, 2015). Now, from the section we want to give continuity to this meeting and organized it annually at the Institut d’Estudis Catalans, in Barcelona. This year’s meeting will be held on November 18th 2016.

The main goal is to gather the whole scientific community working in the field of Developmental Biology in Catalunya in order to meet each other, share knowledge, establish contacts and promote synergies and scientific collaborations and discussions.

Registration and submission of abstracts

In the registration form you will find the instructions for registering, payment and submitting the abstracts.

Communications

This meeting is structured in sessions of oral communications (10 minutes + 5 minutes of discussion) and poster presentation (maximum size: 1 m width x 1,75 m length). From the section we encourage PhD students and postdocs to present their research in the form of oral communications. The official language of the meeting is English. The maximum length of the abstracts is 300 words (without figures).

Deadline for abstract submission: October 18th 2016.

Invited Speakers:

Montserrat Corominas (Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona)

Marco Milán (Institut de Recerca en Biomedicina IRB de Barcelona)

Manuel Irimia (Centre de Regulació Genòmica, Barcelona)

Fee

This fee includes the registration as well as lunch and coffee breaks.

SCB members: 0 euros

No SCB member (student) 25 euros

No SCB member (other) 40 euros

 

Secretariat of the Meeting

Mariàngels Gallego

Societat Catalana de Biologia

Tel.: 933 248 584

A/e: scb@iec.cat

Organizers:

Francesc Cebrià (Coordinator), Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona

Teresa Adell, Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona

Berta Alsina, Universitat Pompeu Fabra

Eva Jiménez, Centre de Regulació Genòmica

Please help us to make the maximum diffusion and we hope to meet all of you on November 18th.

 

Francesc Cebrià

Coordinator of the Section of Developmental Biology of the Catalan Society of Biology

Barcelona, July 20th 2016

 

Previous post

Annual Proteomics Symposium: Applying Proteomics to Life Sciences

Next post

RECAM 2016: Unitat i Diversitat en Microbiologia