Agenda d'activitatsGeneralSLIDEHOME

Genomics for Biodiversity Symposium

El genoma de Gaia

The genome of Gaia

 

Dates: 12 i 13 de setembre de 2019

Lloc: Sala Prat de la Riba, IEC

Organitzen: SCB, ICHN, IEC

Inscripcions

 

 

Dates: 12 and 13 September 2019

Venue: Prat de la Riba Room, IEC

Organizers: SCB, ICHN, IEC

Registration

 

 

Programa/ Program

Pòster/Poster

 

Un projecte per a la seqüenciació del genoma de les espècies eucariotes del territori català.

A project for sequencing the genome of eukaryotic species of Catalan territories.

 

Organitzat per/ Organized by

 

 

Amb el suport de / With the support of

                       

 

 

Ponents/ Speakers

 

Montserrat Corominas, Societat Catalana de Biologia i Universitat de Barcelona

Jordina Belmonte, Institució Catalana d’Història Natural i Universitat Autònoma de Barcelona

Mark Blaxter, Wellcome Sanger Institute

Paul Flicek, European Bioinformatics Institute

Tom Gilbert, University of Copenhagen

Toni Gabaldón, BSC i IRB

Elinor Karlsson, Broad Institute

Harris Lewin, University of California, Davis

Tomàs Marquès, Universitat Pompeu Fabra/Institut de Biologia Evolutiva

Gene Myers, Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics

Cedric Notredame, CRG

Sadye Paez, The Rockefeller University

Cristina Roquet, UAB

Carme Rosell, ICHN

Josefine Stiller, University of Copenhagen

Alex Twyford, The University of Edinburgh

Alfonso Valencia, Barcelona Supercomputing Center

Guojie Zhang, Beijing Genomics Institute, University of Copenhagen

 

 

EL GENOMA DE GAIA als Països Catalans

 

Gaia, el nom grec per a la Mare Terra, és també la teoria d’acord amb la qual la Terra funciona com un sistema cibernètic en el qual els éssers vius col·lectivament, interactuant amb l’entorn inorgànic, defineixen i mantenen les condicions que fan possible la vida. La frenètica activitat de l’espècie humana, tanmateix, està alterant aquestes condicions de manera substancial, la qual cosa ha donat lloc a una reducció dramàtica de la biodiversitat. Aquesta reducció, al seu torn, contribueix a accelerar la destrucció de les condicions que permeten la vida sobre la Terra.

 

Cal un esforç planetari per a revertir o controlar l’impacte de l’activitat humana sobre la biosfera i mantenir-ne la biodiversitat. L’Earth Biogenome Project (EBP) té precisament com a objectiu l’obtenció de la seqüència del genoma de totes les espècies (eucariotes) que habiten la Terra. Aquesta seqüència constitueix el substrat genètic de la biodiversitat: és el genoma de Gaia. L’EBP ha d’involucrar les societats i els pobles de tot el món, que són dipositaris del coneixement —acumulat durant generacions— sobre l’entorn natural en el qual viuen. Des de l’Institut d’Estudis Catalans, volem contribuir a aquesta iniciativa liderant el projecte de seqüenciació del genoma de totes les espècies eucariotes que viuen als Països Catalans.

 

 

THE GAIA GENOME in the Catalan Countries

 

Gaia, the Greek name for Mother Earth, is also the theory according to which the Earth works as a cybernetic system in which live beings, collectively, and interacting with the inorganic environment, define and maintain the conditions that make life possible. However, the frantic activity of the human species is altering these conditions substantially, leading to a dramatic reduction in biodiversity. In turn, this reduction further accelerates the destruction of the conditions that permit life on Earth.

 

A planetwide effort is required to reverse or to control the impact of human activity on the biosphere and to maintain biodiversity. The Earth Biogenome Project (EBP) sets out precisely to obtain the sequence of the genome of all the species (eukaryotes) that inhabit the Earth. This sequence constitutes the genetic substrate of biodiversity, it is the Gaia genome. The EBP must engage societies and peoples from all over the world who hold the knowledge accumulated over generations of the natural environment in which they live. The IEC seeks to contribute to this initiative by leading the project to sequence the genome of all the eukaryotic species in the Catalan Countries.

Previous post

4a Nit de la Biologia

Next post

17 Metnet meeting