S’atorga al que es consideri un professional rellevant en l’estudi de les ciències de la vida que hagi destacat per la seva trajectòria, que hagi contribuït de manera destacada al progrés o la difusió de les ciències biològiques en els territoris de parla catalana al llarg de la seva trajectòria professional, en qualsevol dels seus àmbits (docent, investigador, empresarial…), i que representi els valors morals, ètics i d’esforç de la Societat Catalana de Biologia (SCB).

Qui s’hi pot presentar?

Els candidats no es poden presentar a títol individual, sinó que han de ser proposats per institucions científiques, acadèmiques, culturals, o bé per col·lectius de professionals relacionats amb les ciències biològiques. Els candidats han d’haver estat clarament relacionats amb el territori de parla catalana, bé sigui per naixement, formació o per haver desenvolupat una part significativa de la seva activitat professional en aquest territori.

Com s’hi han de presentar?

Les propostes s’han de presentar utilitzant el formulari, en què caldrà explicar els mèrits dels candidats i els motius pels quals se’ls proposa, en una extensió màxima de mil paraules. També cal enviar el currículum actualitzat del candidat en format lliure. Les propostes es poden presentar directament en paper a la seu de la SCB, o bé enviant-les per correu electrònic a l’adreça scb@iec.cat.

Quin és el calendari d’enguany?

Es poden presentar les candidatures a concursar des del dia de la publicació d’aquestes bases i fins al 23 d’ abril de 2017, a les 15h.

El 31 de Maig de 2017 es farà públic el nom del guanyador a la pàgina web de la SCB.

Com es forma el jurat?

El Premi a la Trajectòria Professional és votat, per majoria simple, per un comitè format pels membres en actiu del Consell Directiu de la SCB i pels presidents anteriors del Consell Directiu de la SCB. D’aquest comitè, només quatre cinquenes parts (triades per sorteig) tenen dret de vot. Els candidats seran els que hagin presentat les diverses institucions científiques durant el període de recepció de candidatures. Excepcionalment, i atesa la naturalesa eminentment honorífica i personal del premi, els membres del jurat poden presentar candidatures addicionals de manera individual, sempre que el candidat presentat no estigui afiliat a cap de les institucions que hagin presentat candidatura, i que el membre del jurat quedi sense dret de vot.